Please activate JavaScript!
Please install Adobe Flash Player, click here for download

35

173 Figuren 12er-Serien Fußballtrophäen 38920 12er-Serie gold €164,- 38940 12er-Serie silber €164,- 38960 12er-Serie resin €164,- silber gold resin Höhe Sockel € 38941 38921 38961 513 mm 100 x 40 mm 20,- 38942 38922 38962 482 mm 100 x 30 mm 19,- 38943 38923 38963 463 mm 90 x 30 mm 17,- 38944 38924 38964 444 mm 90 x 30 mm 16,- 38945 38925 38965 430 mm 90 x 30 mm 15,- 38946 38926 38966 403 mm 80 x 30 mm 14,- 38947 38927 38967 383 mm 80 x 30 mm 13,- 38948 38928 38968 375 mm 75 x 30 mm 12,- 38949 38929 38969 350 mm 75 x 30 mm 11,- 38950 38930 38970 330 mm 70 x 30 mm 10,- 38951 38931 38971 324 mm 65 x 30 mm 9,- 38952 38932 38972 278 mm 65 x 30 mm 8,- resinsilber Aus Platzgründen nicht komplett abgebildet.